Nieuw collegeprogramma stelt VGR teleur

Het programma ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ van het pas gevormde zes partijen college stelt teleur als het om de ambitie gaat Rotterdam toegankelijker te maken. De belangen van mensen met een beperking zijn vooral benoemd onder het hoofdstuk Zorg. Daarnaast staan er een aantal maatregelen in het programma die ten goede komen aan mensen met lage inkomens. Omdat veel mensen met een beperking tot deze groep behoren zijn deze maatregelen veelal ook op hen van toepassing. De verwijzing naar de status van koplopergemeente doet enigszins zelfingenomen aan. Want op de meeste terreinen ontbreken onderwerpen die thuishoren op de zogenaamde inclusiviteits-agenda. Dat is een lijst van te bereiken doelen die het invoeren van het VN-verdrag voor gehandicapten mogelijk moet maken.

De VGR mist concrete doelen in het collegeprogramma en de toezegging om mensen met een beperking te betrekken bij de ontwikkeling van plannen en de uitvoering daarvan. Het college zou een grote stap vooruit kunnen zetten door het vergunningenbeleid aan te scherpen. Zij zou bij elke aanvraag voor een (ver)bouwvergunning kunnen eisen dat de aanvrager duidelijk beschrijft wat de effecten voor de toegankelijkheid zullen zijn. Deze toegankelijkheidseffect-paragraaf zou zowel voor overheids- als voor particuliere plannen moeten gelden en voor plannen die de inrichting van de openbare ruimte betreffen.

Het meest concreet is het voornemen van het college om meer woningen voor mensen met een beperking te bouwen. Streefcijfers ontbreken echter. Op het gebied van werk streeft het nieuwe college er naar meer werk te realiseren voor kwetsbare Rotterdammers. Het motief daarvoor is vooral gelegen in het verlagen van het aantal bijstandsuitkeringen.

Per 2019 komt er een korting op de zogenaamde Rotterdam-polis, een door de gemeente afgesloten collectieve ziektekostenverzekering voor lage inkomens. Er komt een verhoging van het percentage dat de gemeente voor mensen met een minimum-inkomen kwijtscheldt bij de afvalstoffenheffing.

De ondersteuning voor mantelzorgers wordt uitgebreid, onder andere door meer  mensen de kans te bieden even bij te komen van de zorginspanningen. In het onderwijs komt er een betere aansluiting tussen de scholen de Jeugdzorg.

De VGR veronderstelt beslist geen onwil bij de gemeente. Zij werkt immers al op een aantal terreinen prima samen met gemeentelijke instanties zoals bij de beoordeling van de toegankelijkheid van stembureaus. Daarnaast adviseerde de VGR over plannen voor de inrichting van de openbare ruimte, de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, parkeergarages en sportaccommodaties.

Na lezing van het programma kan men zich echter niet aan de indruk onttrekken dat de politieke partijen mensen met een beperking een beetje zijn vergeten. Er is nog een hele boel werk te verzetten in Rotterdam. Hopelijk revancheert het college zich voor deze omissie bij het formuleren van de inclusiviteitsagenda (die zij van het Rijk moet opstellen) en bij het vormgeven van plannen voor bouw- en verbouwprojekten, de inrichting van de openbare ruimte en het openbaar vervoer.