Verbod op discriminatie wegens seksuele gerichtheid in Grondwet

De VGR (Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam) behartigt sinds 1975 de belangen van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en chronisch zieken. Het overkoepelend doel is dat zij zich volledig kunnen ontplooien, op alle terreinen van het leven (indien nodig met extra ondersteuning) gelijke kansen krijgen en zelfstandig hun leven kunnen bepalen.

De VGR concentreert zich op het bevorderen van de toegankelijkheid in brede zin (gebouwen, openbare ruimte, vervoer en voorzieningen). Daarnaast signaleert zij alle belemmerende omstandigheden die de maatschappelijke deelname van mensen met een beperking in de weg staan. Zij stelt deze belemmeringen aan de orde bij overheden, bedrijfsleven en instellingen.

 

 

Missie

Vanuit de gedachte ‘volwaardig burgerschap’ maakt de VGR zich sterk voor de volledige emancipatie van en deelname aan de samenleving door mensen met een beperking of chronische ziekte. De VGR gaat daarbij vooral uit van hun eigen kracht en niet van hun beperking.

Visie

Sinds 1 januari 2017 heeft het ‘VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ in Nederland rechtskracht. De VGR kiest ervoor de uitwerking van dit verdrag in de Rotterdamse praktijk te bevorderen. Daarom toetst zij de toegankelijkheid van openbare gebouwen, bedrijven, openbaar vervoer, voorzieningen en de publieke ruimte, maar ook websites voor mensen met een beperking. Zij adviseert overheden, instellingen en bedrijven hoe zij de toegankelijkheid van hun locaties en websites kunnen bereiken of verbeteren. Als organisaties voldoen aan de normen van toegankelijkheid krijgen ze van de VGR een certificaat.

Leden van de VGR

De leden van de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam zijn organisaties die zich ten doel stellen mensen met een beperking te ondersteunen in de meest brede zin van het woord.

De VGR is aangesloten bij Ieder(in)

Ieder(in) is een landelijke koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte, waarbij tweehonderdvijftig organisaties zijn aangesloten.

Naar de website van Ieder