Een nieuw advies van de Raad van State maakt het mogelijk dat de regering na zes jaar eindelijk een besluit kan gaan nemen over het wel of niet ratificeren van het Facultatief Protocol bij het VN-verdrag Handicap. Volgens Ieder(in) is er nu geen enkele reden meer om dit besluit nog langer uit te stellen. Een grote stap voorwaarts.

De Raad van State heeft op verzoek van de Rijksoverheid een advies uitgebracht over de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het VN-verdrag Handicap. Het advies is ook opgesteld voor twee andere facultatieve protocollen: het facultatief protocol bij het Kinderrechtenverdrag en het facultatief protocol bij het Internationaal Verdrag voor de Economische en Sociaal-Culturele rechten.

De Raad van State zegt in dit nieuwe advies dat het mogelijk is om voor alle protocollen een aparte afweging te maken voor ratificatie.

Reden voor uitstel vervalt
De afgelopen 6 jaar heeft de regering geen besluit genomen over wel of niet ratificeren van de protocollen. De reden die de regering hiervoor gaf, was dat eerst een standpunt moest worden bepaald over het facultatief protocol bij het Internationaal Verdrag voor de Economische en Sociaal-Culturele rechten. Ook het facultatief protocol bij het Kinderrechtenverdrag staat om deze reden al jaren in de wachtkamer.

Met het nieuwe advies geeft de RvS geen positief of negatief advies voor ratificatie, maar geeft punten van overweging mee voor het bepalen van het overheidsstandpunt over ratificatie. Hiermee wordt het voor de regering mogelijk om over het VN-verdrag Handicap en het Kinderrechtenverdrag aparte besluiten te nemen. Volgens Ieder(in) staat er nu niets meer in de weg om dat definitieve besluit snel te gaan nemen.

VN-comité in Geneve vraagt ook duidelijkheid van de regering
Het VN-comité vraagt in haar List of Issues (zie eerder bericht: VN toetst Nederland op uitvoering VN-verdrag Handicap – Iederin) aan de Nederlandse regering nadrukkelijk om ratificatie van het protocol bij het VN-verdrag Handicap.

Binnenkort informeert de regering de Tweede Kamer over de vervolgstappen. Wij volgen dit uiteraard op de voet!

Wat is het Facultatief Protocol?
Het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap bepaalt dat je als individu of als belangengroep bij het VN Comité erover kunt klagen dat de overheid in jouw land zich niet aan het verdrag houdt. Het is dus een manier om je individuele recht te krijgen als dat via nationale wetgeving niet lukt.

Lees hieronder het advies van de Raad van State

Samenvatting van het advies: Voorlichting over de facultatieve protocollen bij het VN-verdrag handicap en IVESCR en het 3e protocol bij het IVRK. – Raad van State.

Uitgebreide advies: Voorlichting over de facultatieve protocollen bij het VN-verdrag handicap en IVESCR en het 3e protocol bij het IVRK. – Raad van State