Het gaat slecht met de belangen van mensen met een beperking. De armoede is fors gestegen van 19,5% naar 24,6% en de toegang tot werk, zorg en onderwijs stagneert of gaat achteruit. Dit blijkt uit de rapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap aan het VN-comité in Genève. In de Alliantie werken vijf belangenorganisaties samen. Zij zijn middels gesprekken met mensen uit hun achterban en uitgebreid bronnenonderzoek tot deze verontrustende conclusie gekomen. Terwijl Nederland drie jaar geleden na tien jaar treuzelen het tot verbetering verplichtende VN-verdrag voor de rechten van Gehandicapten heeft ondertekend.

Hoewel de arbeidsmarkt tekenen van overspanning vertoonde, nam de werkloosheid onder mensen met een beperking toe. Deze is nog steeds meer dan de helft hoger dan bij mensen zonder handicap. Door de vele flex-contracten nam de onzekerheid toe en liep het inkomen terug. De Participatie-wet die deelname aan het arbeidsproces zou bevorderen, heeft gefaald.

Decentralisatie en bezuinigingen groot probleem
Er is een groot tekort aan aangepaste woningen. De decentralisatie van de zorg naar de gemeenten en de daaraan gekoppelde bezuinigingen hebben de zorg een stuk minder toegankelijk gemaakt. Mensen die erop zijn aangewezen, voelen zich door ambtenaren met wantrouwen bejegend. Het aantal kinderen dat door een beperking is uitgesloten van onderwijs nam toe van 3317 in 2011 naar 5576 in 2018.

Directeur Illya Soffer van de koepel Iederin (een van de organisaties van de Alliantie) stelt in het dagblad Trouw dat de overheid moet ingrijpen. “Veel voorzieningen voor zorg en ondersteuning, leren, wonen en werken zijn afgebouwd en afgebroken, toeslagen en fiscale voordelen zijn verdwenen, terwijl die waren bedoeld om mensen met een beperking een gewone plek in de samenleving te geven. Maar een gewone plek wil niet zeggen dat je ineens voldoet aan het gemiddelde waaraan we allemaal moeten voldoen. Veel mensen met een beperking zijn juist zelfredzaam, met een beetje hulp en niet zónder. Die gedachte is niet goed uitgewerkt in de decentralisatie, die ook nog eens samenging met bezuinigingen.”