Wethouder Patricia van Aaken (zorg, jeugd en onderwijs) sprak in het stadskantoor van haar gemeente Schiedam op 3 oktober haar waardering uit voor het rapport van de VGR over de winkelcentra Geuzenplein en Krona. Zij benadrukte dat zij de bewustwording over toegankelijkheid binnen het gemeentelijk apparaat wil bevorderen. Daarnaast constateerde zij dat er weliswaar nog veel te doen valt, maar dat de gemeente Schiedam enthousiast aan het opheffen van belemmeringen zal werken. Dat blijkt uit een aantal al op zeer korte termijn gerealiseerde verbeteringen. Gemeentelijk coördinator Eelco van Diesen vertelde dat hij de VGR bij meer projecten wil betrekken zoals de inrichting van de buitenruimte bij het station Schiedam Centrum. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de week van de toegankelijkheid.

Project Noordrand 2025

Aanleiding voor het betrekken van de VGR bij het toetsen van de winkelcentra, was een breed opgezet project van de Bewonerswerkgroep Noordrand 2025. De werkgroep heeft een reeks plannen gemaakt die het noordelijk deel van de stad een levensloopvriendelijk karakter moet geven. Jan Bouwmans van de werkgroep zette uiteen dat binnen het project drie thema’s centraal stonden. Het thema zorg leverde een plan op voor een breed opgezet zorgcentrum met daarboven seniorenwoningen. De zorgverleners in het gehele stadsdeel, die bij de planvorming waren betrokken, ondersteunen de ideeën van de werkgroep van harte. De mobiliteit is voor ouderen gewaarborgd met de aanschaf van nieuwe deeltaxi’s (per rit kosten € 1,50) en het werven van 25 vrijwillige chauffeurs die aangestuurd worden door een centrale bij de lokale ouderenorganisatie. Bij de uitwerking van het thema toegankelijkheid kwam de inschakeling van de VGR aan de orde, omdat zij over de benodigde expertise beschikt om de toegankelijkheid te toetsen en afdoende verbeteringen te adviseren.


Begin aan de tekentafel

VGR voorzitter Nardy Desloover en secretaris Jan Poot, die zelf bij de uitvoering van de toets betrokken was, gaven een toelichting op de VGR en het rapport over de winkelcentra. Daarbij benadrukte Desloover dat de VGR weliswaar altijd kritisch is om de belangen van haar doelgroep te behartigen, maar dat zij uitgaat van de goede wil van betrokkenen. Hij stelde verder dat vaak met betrekkelijk weinig middelen al veel belemmeringen kunnen worden weggenomen. Jan Poot onderstreepte het belang van overleg met alle betrokken gebruikers van gebouwen en openbare ruimten. Hun soms uiteenlopende behoeften moeten goed tegen elkaar worden afgewogen zodat de ingrepen in één keer voldoen aan de verschillende wensen. Wethouder Van Aaken verwees in haar bijdrage aan de bijeenkomst nadrukkelijk naar de aanbeveling van de VGR om aan de tekentafel te beginnen met het realiseren van de toegankelijkheid.