De adviezen voor de verbetering van de toegankelijkheid van de Rotterdamse stembureaus die de VGR op verzoek van de gemeente opstelde, zijn serieus opgevat. Bij het referendum over de Woonvisie van het college op 30 november 2016 toetste de VGR met een fikse groep vrijwilligers bijna de helft van de bureaus die waren aangemerkt als toegankelijk. Hoewel twee derde van de bureaus goed toegankelijk waren en het opviel dat de medewerkers van de bureaus zich zeer hulpvaardig opstelden, waren er bij 32 procent verbeteringen gewenst. Een aantal van deze verbeteringen zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 doorgevoerd.
Van de onderzochte toegankelijke stembureaus scoorden vooral verzorgingshuizen en serviceflats goed. De VGR adviseerde verbeteringen voor met name bureaus die in scholen, kerken en wijkgebouwen gevestigd zijn. Aspecten uit de enquête die goed scoren waren de bewegingsruimte in het stembureau, ruimte om een scootmobiel te parkeren, de aanwezigheid van een verlaagd stemhokje en een stoel om even te rusten en de bejegening door stembureaumedewerkers.

Verbeteringen

Zij heeft al een reeks van verbeteringen doorgevoerd. Zo komen er lampjes in de stemhokjes en zijn er extra bredere drempelplaten aangeschaft. ’s Morgens gaan er mensen van de Gebiedscommissies langs bij de stembureaus om er op te letten of de deuren openstaan en de toegangsroute goed staat aangegeven. ’s Middags voeren ambtenaren van de gemeente een controleronde uit om na te gaan of de verbeteringen die de VGR heeft voorgesteld ook daadwerkelijk zijn toegepast. Bij alle stembureaus waar die ontbraken heeft de gemeente voor de verkiezingsdag tijdelijke gehandicapten parkeerplaatsen ingevoerd.

Aandachtspunten

Aandachtspunten ter bevordering van de toegankelijkheid waren de mogelijkheid voor mensen met een beperking om bij ieder stembureau te kunnen parkeren en een duidelijke zichtbare bewegwijzering buiten en binnen. Daarnaast adviseerde de VGR erop te letten dat de buitenruimte in de directe nabijheid van het stembureau vrij is van obstakels en oneffenheden. De drempelhoogte mag maximaal twee centimeter bedragen en deuren moeten gemakkelijk open en dicht gaan. Oprijplaten moeten minstens 90 centimeter breed zijn en uit een oogpunt van veiligheid natuurlijk niet te steil. Dat laatste geldt ook voor hellingen. In het stembureau moeten materialen die vloeren beschermen correct afgeplakt worden om struikelpartijen te voorkomen. Zowel bij de stemmers als bij de medewerkers van het stembureau moeten de regels voor eventueel gewenste begeleiding in het stemhokje duidelijk zijn. Hier en daar liet de verlichting in het stemhokje te wensen over. En uiteraard moet het rode potlood voor iedereen binnen handbereik zijn.
De gemeente gebruikt de adviezen van de VGR als handvatten om de toegankelijkheid te verbeteren.