De staatssecretaris heeft geluisterd naar de kritiek op zijn eerste voorstel voor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de invoering is vastgelegd van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid straalt de wil uit om duurzame en algemene toegankelijkheid tot stand te brengen. De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag noemt namens de organisaties van mensen met een beperking vier belangrijke positieve kenmerken van de AMvB:

-De regering neemt het heft in handen. Zij spreekt partijen in de samenleving aan en rapporteert elk jaar over de voortgang aan het parlement. Bij onvoldoende resultaten kan zij nieuwe strengere regels invoeren.
-Voor alle sectoren komen er plannen om op korte termijn (voor zover haalbaar en redelijk) drempels weg te nemen èn op lange termijn tot een duurzame en algemene toegankelijkheid te komen. In deze plannen moeten concrete doelen en termijnen staan.

-De organisaties van mensen met een beperking hebben een formele plek aan de overlegtafel. Zij zijn geen vrijblijvende gesprekspartners voor de werkgeversorganisaties (VNO/NCW en MKB nl) en kunnen de regering ook op eigen initiatief adviezen geven.
-Het nieuwe Besluit legt niet meer de nadruk op allerlei uitzonderingen en benadrukt ook niet meer dat alles op een koopje moet. Daarmee ondergraaft de AMvB niet langer de invoering van het VN-verdrag en is per 1 januari 2017 toegankelijkheid echt de norm.

De VGR is als betrokkene bij de Alliantie blij met de verbetering van de AMvB omdat zij naar het Besluit kan verwijzen bij haar streven naar een voor ieder toegankelijk Rotterdam. Ook de nadruk op de praktijk van de invoering van het VN-verdrag vindt de VGR van groot belang. Maar zij maakt twee kanttekeningen:
-De AMvB spreekt niet de lagere overheden aan om werk te maken van een toegankelijke samenleving. Vooral de gemeentes kunnen door het stellen van voorwaarden aan het verlenen van vergunningen een belangrijke positieve bijdrage leveren. Denk daarbij aan vergunningen voor nieuwbouw of verbouwingen of aan evenementen. Maar ook bij het verlenen van subsidies aan bijvoorbeeld culturele instellingen kan de gemeente sturend optreden.
-De AMvB noemt geen instantie waar mensen met een klacht naar toe kunnen zoals het College voor de Rechten van de Mens. Door zo’n instantie een status te bieden, voorkomt de regering overbelasting van de rechtspraak. Daarnaast kunnen door zorgvuldige behandeling van de klachten nieuwe praktische normen voor toegankelijkheid ontstaan, die bruikbaar zijn voor de concrete plannen om de drempels te laten verdwijnen.