foto stemlokaal rechtDe adviezen voor de verbetering van de toegankelijkheid van de Rotterdamse stembureaus die de VGR op verzoek van de gemeente opstelde, zijn serieus opgevat. Bij het referendum over de Woonvisie van het college op 30 november 2016 toetste de VGR met een fikse groep vrijwilligers bijna de helft van de bureaus die waren aangemerkt als toegankelijk. Hoewel twee derde van de bureaus goed toegankelijk waren en het opviel dat de medewerkers van de bureaus zich zeer hulpvaardig opstelden, waren er bij 32 procent verbeteringen gewenst. Een aantal van deze verbeteringen zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 doorgevoerd.

 Ondernemers en organisaties beseffen steeds meer dat toegankelijkheid per 1 januari 2017 de norm is geworden. Zij benaderen de VGR voor het uitvoeren van een audit om adviezen te krijgen hoe zij hun gebouwen, informatie en communicatie kunnen aanpassen voor mensen met een beperking. De VGR maakt zich er al meer dan 40 jaar hard voor dat mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de Rotterdamse samenleving. Zij werkt samen met diverse ervaringsdeskundigen. Die deskundigen hebben als geen ander kennis van toegankelijkheid in ruime zin. 

Audit

Een team bestaande uit een van onze adviseurs en enkele geselecteerde ervaringsdeskundigen voert deze audit op locatie uit. De audit is o.a. gebaseerd op de richtlijnen van het Handboek voor Toegankelijkheid.
De VGR beoordeelt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking op motorische, visuele, auditieve aspecten en vanuit het oogpunt van mensen met een verstandelijke beperking.
De bevindingen van de audit krijgen de ondernemers en organisaties in een rapport toegestuurd. Eventuele adviezen ter verbetering en optimalisering van de toegankelijkheid zijn daarin opgenomen. De adviezen worden uitgebracht op basis van redelijkheid en billijkheid van wat verwacht kan worden van een organisatie binnen de bestaande situatie.

Toegankelijkheid is een breed begrip: denk aan bereikbaarheid vanaf het OV en/of de parkeergelegenheid, de toegankelijkheid van de buitenruimte, de entree en de publieksruimten van de locatie. Indien gewenst, kan ook de toegankelijkheid van de website door ons beoordeeld worden. In een overleg van tevoren stemmen wij graag af naar welke onderdelen de aandacht dient uit te gaan. Ook maken we dan een inschatting van de benodigde tijd.

01 maart 2017 | Geweldig dat Fonds DBL opnieuw geld beschikbaar heeft gesteld voor Rotterdammers en Schiedammers (vanaf 18 jaar) met een beperking en een kleine beurs, om te kunnen sporten.

Het fonds vergoedt de contributie van de sportvereniging als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze zijn te vinden op het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Let op: het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door tussenkomst van de sportconsulent van MEE Rotterdam Rijnmond, of, als u cliënt bent bij Pameijer of Rijndam, door de contactpersoon van Pameijer of Rijndam.

Het gaat niet om structurele ondersteuning, maar een eenmalige. Zolang er geld is, zijn er mogelijkheden: op = op !

‘Het probleem is dat ondernemers er zich niet van bewust zijn dat er drempels weg te nemen zijn. Maar als je erover begint, zeggen vrijwel alle partijen: ik wil wel een spiegel voorgehouden krijgen om te zien wat er te verbeteren valt.’ MKB-Rotterdam-voorzitter Henk van der Beek is er van overtuigd dat de bereidheid bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de regio Rotterdam groot is om hun bedrijf toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. 

DSC 0376Hij raadt zijn leden aan om de VGR een toegankelijkheids-audit uit te laten voeren. Het resultaat van de audit is een advies over aan te brengen verbeteringen of het VGR-vignet voor bedrijven die al voldoen aan de eisen van toegankelijkheid. 

wij willem etc1

De staatssecretaris heeft geluisterd naar de kritiek op zijn eerste voorstel voor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de invoering is vastgelegd van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid straalt de wil uit om duurzame en algemene toegankelijkheid tot stand te brengen. De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag noemt namens de organisaties van mensen met een beperking vier belangrijke positieve kenmerken van de AMvB:

 

-De regering neemt het heft in handen. Zij spreekt partijen in de samenleving aan en rapporteert elk jaar over de voortgang aan het parlement. Bij onvoldoende resultaten kan zij nieuwe strengere regels invoeren.
-Voor alle sectoren komen er plannen om op korte termijn (voor zover haalbaar en redelijk) drempels weg te nemen èn op lange termijn tot een duurzame en algemene toegankelijkheid te komen. In deze plannen moeten concrete doelen en termijnen staan.

uitreiking Sparta met onderschriftDe nieuwe eredivisionist Sparta, Restaurant The Harbour Club (voorheen Parkzicht in het park onder de Euromast) en Portugees restaurant Opporto (in het voormalige Hofpleinstation) kregen op 4 oktober van VGR-voorzitter Nardy Desloover het VGR-certificaat. Kort daarvoor voerde een team van ervaringsdeskundigen van de VGR een onderzoek (audit) uit om te zien of deze bedrijven toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.